Organization

General Co-Chairs

Programme Co-Chairs

Programme Committee

 • Marco Attene
 • J. Andreas Bærentzen
 • Yuri Bazilevs
 • Alexander Belyaev
 • David Bommes
 • Pere Brunet
 • Frederic Cordier
 • Jiansong Deng
 • Julie Digne
 • John Edwards
 • Gershon Elber
 • John Evans
 • Jieqing Feng
 • Chi Wing Fu
 • Shuming Gao
 • Meenakshisundaram Gopi
 • Gaël Guennebaud
 • Xiaohu Guo
 • Klaus Hildebrandt
 • Shi-Min Hu
 • Jing Hua
 • Hui Huang
 • Qixing Huang
 • Alec Jacobson
 • Xiangmin Jiao
 • Miao Jin
 • Joaquim Jorge
 • Tao Ju
 • Bert Jüttler
 • Levent Kara
 • Tae-Wan Kim
 • Myung-Soo Kim
 • Jiří Kosinka
 • Yu-Kun Lai
 • Guillaume Lavoue
 • Joshua Levine
 • Bruno Lévy
 • Xin Li
 • Guiqing Li
 • Yang Liu
 • Yong-Jin Liu
 • Ligang Liu
 • Ralph Martin
 • Kenjiro Miura
 • Daniele Panozzo
 • Giuseppe Patanè
 • Konrad Polthier
 • Enrico Puppo
 • Hong Qin
 • Alessandro Reali
 • Yann Savoye
 • Scott Schaefer
 • Ulrich Schwanecke
 • Suzanne Shontz
 • Michela Spagnuolo
 • Zhixun Su
 • Andrea Tagliasacci
 • Yiying Tong
 • Kris Van-Der-Zee
 • Amir Vaxman
 • Luiz Velho
 • Antje Vollrath
 • Johannes Wallner
 • Charlie Wang
 • Wenping Wang
 • Tien-Tsin Wong
 • Chunlin Wu
 • Zhouwang Yang
 • Zeyun Yu
 • Eugene Zhang

Support Team

 • Elisa Larghi (Conference Secretary)
 • Giacomo Toffetti Carughi (Web Support)